قشر اساس

قشری از مصالح سنگی با مشخصات فنی و به ضخامت معین که بر روی بستر آماده شده راه یا لایه زیراساس، به منظور تحمل بارهای وارده از لایه های بالاتر روسازی قرار گیرد، قشر اساس نامیده می شود.

اساس شنی و سنگی
عبارت است از مصالح شکسته شن و ماسهای رودخانهای یا سنگهای معادن کوهی با مشخصات فنی معین که به ابعاد هندسی مورد نظر بر روی قشر زیراساس و یا بستر روسازی قرارگیرد.

اساس قیری
مخلوطی از مصالح سنگی و قیر با مشخصات فنی و به ضخامت معین که بر روی بستر آماده شده راه یا لایه زیراساس، به منظور تحمل بارهای وارده از لایه های بالاتر روسازی قرار گیرد، قشر اساس قیری نامیده می شود.

اساس ماکادامی
مخلوطی از سنگ کوهی یا سنگهای رودخانه ای شکسته به انداز ههای مشخص و پخش آن بر روی قشر آماده شده سطح راه برابر ابعاد، انداز هها و ضخامتهای مشخص شده در نقشه ها.

« بازگشت به دانشنامه
0 Comments