قانون دارسی

قانون دارسی (انگلیسی: Darcy’s law) جریان آب از میان یک محیط مخلخل را توصیف می‌کند. این قانون توسط هنری دارسی بر پایهٔ نتایج مطالعات آزمایشگاهی بر روی جریان آب گذرنده از میان یک ستون ماسه‌ای فرمول‌بندی شده‌است.

تعریف

دبی یا گذر حجمی جریان عبارت است از حجم آبی که در واحد زمان از یک سطح مقطع عمود برجریان می‌گذرد.

Q~A(h۱h۲)/L

Q=K.A.dHdL

Q: دبی یا گذر دهی جریان آب
V: سرعت دارسی
A: سطح مقطع
dH/dL: گرادیان هیدرولیکی
K: هدایت هیدرولیکی

این معادله در هیدروژئولوژی به طور گسترده‌ای برای توصیف حرکت آب‌های زیرزمینی در آبخوان به کار می‌رود.

شیب هیدرولیکی که با I نشان داده می‌شود برابر است با dL/dH.
V نیز برابر است با KI در این صورت می‌توان نوشت که: Q=AV

حدود اعتبار قانون دارسی

معادلهٔ دارسی تنها در شرایطی که جریان آب از نوع لایه ای یا آرام است، اعتبار دارد. قانون دارسی در محاسبه سرعت آب های زیر زمینی کاربرد دارد.

« بازگشت به دانشنامه
0 Comments