مشخصات فنی عمومی راه – تجدید نظر دوم

توضیحات

بهره گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای ملی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی با رویکرد کاهش هزینه، زمان و ارتقاء کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام جدید فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور، مورد تأکید قرار گرفته است.
بهنگام و روزآمد نمودن نشریات و استاندارهای فن ی با توجه به فناوریهای جدید و نوآوریهای صنعتی در مقاطع زمانی مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز در راستای وظایف و مسئولیتهای قانونی و به منظور هماهنگی و همگامی با فناوریهای جدید و تکمیل این مجموعه، تا کنون در دو نوبت اقدام به بازنگری و تجدید نظر در نشریه شماره ۱۰۱ با عنوان « مشخصات فنی عمومی راه » کرده است.
به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در نشریه ۱۰۱ با عنوان « مشخصات فنی عمومی راه » طرح و اجرای پروژه های راهسازی کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجرایی متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور، در سال ۱۳۶۴ توسط وزارت برنامه و بودجه وقت ابلاغ شد . مجموعه اولیه با همکاری آقایان کامران باغگلی، محمد سرائی پور، محمدمهدی مزینی، اسماعیل اسماعیلپور، منصور چوبینه، محمدرضا فرخو، هرمز فامیلی، هژیر حائری، منوچهر احتشامی، کامبیز بهنیا، و مرتضی قاسم زاده، و در مدت سه سال تهیه شد.