مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

2000 تومان
2000 تومان – افزودن به سبد

توضیحات

این مجموعه، ویرایش دوم مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان است.
هدف از این ویرایش، آسان سازی استفاده و دسترسی به مقررات موردنظر در فصول مختلف، افزودن برخی ضوابط تکمیلی برای کاربرد گسترده تر و رفع برخی ابهامات و کمبودهای اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن بوده است.
این مبحث تعیین کننده شکل، حجم و نحوه قرارگیری مجاز ساختمان در زمین و فضاهای باز آن و مقررات مربوط به حداقل های الزامی فضاها و تأمین نور و تعویض هوای آن ها و همچنین ضوابط اختصاصی برخی تصرف های متداول است.
تأمین ایمنی، آسایش، بهداشت، بهره دهی مناسب و صرفۀ اقتصادی فرد و جامعه از اصلی ترین اهداف مقررات ملّی ساختمان محسوب می شود. بدین لحاظ در این مبحث نیز این اهداف در سرلوحۀ تدوین ضوابط قرار گرفته اند. در رابطه با امر ایمنی، الزامات مربوط به فضاها و عناصر واقع در مسیرهای دسترس و خروج ساختمان و همچنین جایگاه ها و بازشوهای امداد رسانی برای شرایطی مطرح گردیده که حوادثی چون زمین لرزه کارآیی دسترس های خروج در مبحث سوم را دچار مخاطره نموده باشد و تلاش شده تا علاوه بر دسترس و خروج ایمن، امکان امداد رسانی به ساکنان را از خارج از ساختمان فراهم سازد. تأمین نور و تعویض هوای کافی در رابطه با هدف های آسایش و بهداشت مطرح شده و استفاده مناسب و بهینه از فضاهای داخلی ساختمان و حتی
فضاهای واقع در زیرزمین و میان طبقه ها و… در رابطه با هدف های صرفه اقتصادی و بهره دهی مناسب ضابطه مند گردیده است.