اولين همايش بررسي چالش ها و ارائه راهكارهاي نوين مديريت شهري