چهارمين همايش تجليل از مفاخر همدان “همايش ملي هزاره باباطاهر “