نخستين همايش بين المللي ايده هاي راهبردي در علوم مهندسي ايران

این خبر توسط روبات پایگاه مهندسی ایران بصورت خودکار منتشر گردیده است.