نخستين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد در توسعه پايدار 

این خبر توسط روبات پایگاه مهندسی ایران بصورت خودکار منتشر گردیده است.