فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

در این صفحه فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با قابلیت جستجو ارائه گردیده است. این لیست، امکان نمایش لحظه ای نتایج جستجو و با وارد کردن چند کاراکتر یا بخشی از عنوان نشریه یا قسمتی از شماره ISSN، مرتب نمودن چیدمان بر اساس شماره ردیف، نمایش الفبایی یا چیدمان صعودی و نزولی شماره ISSN را در اختیار کاربران قرار می دهد.

همچنین با انتخاب زبان می توان به فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به زبان های انگلیسی، فارسی، عربی و فرانسوی دسترسی یافت.


فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
 

 

ردیفعنوان مجلهISSN
1ابتكار و خلاقیت در علوم انسانی22286640
2آبزیان زینتی24234575
3ابن سینا17359503
4اپیدمیولوژی ایران17357489
5اثر26471024
6اخلاق22517898
7اخلاق و تاریخ پزشكی20083041
8اخلاق وحیانی23833025
9ادب پژوهی17358027
10ادب عربی22519238
11ادب فارسی22519262
12ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی23830549
13ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی17359740
14ادیان و عرفان22285563
15ارگونومی17351960
16اساس20087721
17استقلال10252851
18اسلام و پژوهش های مدیریتی22516522
19اسلام و پژوهشهای تربیتیX434-8002
20اسلام و علوم اجتماعی23222506
21اسلام و مدیریت23456698
22اسلام و مطالعات اجتماعی23455586
23اسناد بهارستان23452358
24آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشكی23224746
25اصول بهداشت روانی10286918
26آفات و بیماریهای گیاهی10265007
27افغان طبی مجله
28افق دانش17351855
29اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه)22518452
30اقتصاد شهری25884867
31اقتصاد فضا و توسعه روستایی23222131
32اقتصاد كشاورزی20085524
33اقتصاد كشاورزی و توسعه10224211
34اقتصاد مالی23832711
35اقتصاد و تجارت نوین17356415
36اقتصاد و مدیریت شهری23452870
37اقیانوس شناسی15621057
38اكوهیدرولوژی24236098
39التیام24235695
40الهیات تطبیقی، (علمی پژوهشی)20089651
41الهیات هنر23831227
42آمایش سرزمین20087047
43امداد و نجات20084544
44آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران23453265
45آموزش پرستاری23223812
46آموزش و سلامت جامعه23832150
47آموزه های حقوق كیفری22519351
48آموزه های فقه مدنی2251936X
49آموزه های فلسفه اسلامی22519386
50آموزه های قرآنی22519378
51امیركبیر10150951
52انتظار موعود24763942
53اندیشه آمادندارد
54اندیشه آماری10268944
55اندیشه مدیریت راهبردی20080751
56اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی20080824
57اندیشه های نوین تربیتی1735448X
58ایمنی زیستیندارد
59آینه میراث15619400
60آیین حكمتندارد
61آیین معنویت12345678
62باغ نظر17359635
63بررسی مسائل اجتماعی ایران20088973
64بررسی مسائل اقتصاد ایران23830565
65بررسی های حسابداری و حسابرسی10248161
66بررسیهای بازرگانی1019682X
67برنامه ریزی و آمایش فضا16059689
68بسپارش22520449
69بصیرت و تربیت اسلامی20082541
70بوم شناسی جنگل های ایران24237140
71بوم شناسی كاربردی24763128
72به زراعی كشاورزی20088337
73بهبود مدیریت22518991
74بهداشت كار و ارتقاء سلامت25882643
75بهداشت مواد غذایی22287647
76بهداشت و ایمنی كار2251807X
77بهداشت و توسعه23221380
78بهره برداری و پرورش آبزیان‪2345427X
79بیمارستان20081928
80بیماری های پستان ایران17359406
81بیماریهای گیاهی27740006
82بیهوشی و درد22286659
83پاتوبیولوژی مقایسه ای22285962
84پایش16807626
85پترولوژی22285210
86پرستاری دیابت23455020
87پرستاری كودكان24233323
88پژوهش ادبیات معاصر جهان25884131
89پژوهش پرستاری17359074
90پژوهش توانبخشی در پرستاری2383434X
91پژوهش در آموزش علوم پزشكی20087284
92پژوهش در برنامه ریزی درسی20081197
93پژوهش در پزشكی17355311
94پژوهش در توانبخشی ورزشی23831464
95پژوهش در دین و سلامت43312383
96پژوهش در طب ورزشی و فناوری22520708
97پژوهش در علوم ورزشی17357314
98پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حركتی22520716
99پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت17352983
100پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی22516972
101پژوهش در نظامهای آموزشی23831324
102پژوهش در ورزش تربیتی25382721
103پژوهش دینی17352770
104پژوهش زبان و ادبیات فارسی17351030
105پژوهش زنان17351693
106پژوهش سیاست نظری20085796
107پژوهش سیستم های بس ذره ای2322231X
108پژوهش كشاورزی - دانشگاههای منطقه غرب17357446
109پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده23221844
110پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان23225394
111پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل23223472
112پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی23831278
113پژوهش نامه تاریخ اسلام22519726
114پژوهش نامه زنان23830743
115پژوهش نامه سبك زندگی24763101
116پژوهش نامه علوی23830859
117پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی كاربردی20085389
118پژوهش نامه كتابداری و اطلاع رسانی22516344
119پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت22516360
120پژوهش نامه مدیریت تحول20084900
121پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حركتی20085397
122پژوهش نامه مطالعات مرزی23454512
123پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی22287078
124پژوهش نامه نقد وهابیت سراج منیرندارد
125پژوهش نفت23452900
126پژوهش و سازندگی10199632
127پژوهش و نگارش كتب دانشگاهی17350999
128پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی22520937
129پژوهش های آبخیزداری10199632
130پژوهش های اخلاقی23833279
131پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)20083130
132پژوهش های ادبی17352932
133پژوهش های ادیانی23453230
134پژوهش های ارتباطی25382977
135پژوهش های آسیب شناسی زیستی25383000
136پژوهش های ایرانشناسی22520643
137پژوهش های باستان شناسی ایران23455225
138پژوهش های بذر ایران23831251
139پژوهش های برنامه درسی22516794
140پژوهش های پولی - بانكی20085788
141پژوهش های تاریخی20086253
142پژوهش ‌های تجربی حسابداری22518509
143پژوهش های تربیتی10243402
144پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی22519017
145پژوهش های تفسیر تطبیقی24764191
146پژوهش های جغرافیای انسانی20086296
147پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری23831456
148پژوهش های جغرافیای طبیعی2008630X
149پژوهش های جغرافیایی10266836
150پژوهش های حبوبات ایران2008725X
151پژوهش های حسابداری مالی20087691
152پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی23830379
153پژوهش های حقوق تطبیقی22516751
154پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی20087888
155پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران23221453
156پژوهش های روابط بین الملل22518444
157پژوهش های روان شناسی اجتماعی22518002
158پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره22516352
159پژوهش های ریاضی25882546
160پژوهش های زبان شناسی، دانشگاه اصفهان20086261
161پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی25884123
162پژوهش های زبانی10262288
163پژوهش های زعفران23453869
164پژوهش های ژئومورفولوژی كمی22519424
165پژوهش های ژنتیك گیاهی23831367
166پژوهش های سیاست اسلامی23455705
167پژوهش های عقلی نوین25882619
168پژوهش های علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی23830646
169پژوهش های علوم شناختی و رفتاری22517642
170پژوهش های فرسایش محیطی22517812
171پژوهش های فقهی20088388
172پژوهش های فلسفی22517960
173پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش17355354
174پژوهش های قرآن و حدیث20089430
175پژوهش های كاربردی در گیاه پزشكی23831855
176پژوهش های كاربردی در مدیریت ورزشی23455551
177پژوهش های كاربردی مهندسی شیمی - پلیمر25885316
178پژوهش های مدیریت در ایران2322200X
179پژوهش های مدیریت راهبردی22285067
180پژوهش های مدیریت عمومی20082959
181پژوهش های مدیریت منابع سازمانی22286977
182پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی23454628
183پژوهش های مهدوی24237655
184پژوهش های نوین در تصمیم گیری24766291
185پژوهش های نوین در ریاضی24762954
186پژوهش های نهج البلاغه17358050
187پژوهش هنر23453834
188پژوهشنامه ادب حماسی23225793
189پژوهشنامه ادب غنایی20085737
190پژوهشنامه ادبیات تعلیمی2251774X
191پژوهشنامه ادیان20080476
192پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی22286128
193پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران24235954
194پژوهشنامه اقتصاد كلان2322116X
195پژوهشنامه امامیه24766712
196پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی23831294
197پژوهشنامه انقلاب اسلامی22518681
198پژوهشنامه بازرگانی17350794
199پژوهشنامه بیمه22517723
200پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات22518223
201پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی22287906
202پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران23452390
203پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن23223804
204پژوهشنامه جغرافیای انتظامی23833580
205پژوهشنامه حج و زیارت25381768
206پژوهشنامه حقوق اسلامی22519858
207پژوهشنامه حقوق كیفری23222328
208پژوهشنامه حمل و نقل17353459
209پژوهشنامه خراسان بزرگ22516131
210پژوهشنامه روانشناسی مثبت24764248
211پژوهشنامه ریخته گری25885367
212پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله17351677
213پژوهشنامه عرفانندارد
214پژوهشنامه علم سنجی24233773
215پژوهشنامه علوم انسانی45281735
216پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران17350298
217پژوهشنامه علوم سیاسی1735790X
218پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان24767328
219پژوهشنامه فلسفه دین22286578
220پژوهشنامه قرآن و حدیث20080417
221پژوهشنامه كلام24765325
222پژوهشنامه مالیات22516484
223پژوهشنامه متین24236462
224پژوهشنامه مددكاری اجتماعی - دانشگاه علامه طباطبایی24766399
225پژوهشنامه مدیریت اجرایی20086237
226پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز22516174
227پژوهشنامه مذاهب اسلامی24234044
228پژوهشنامه معارف قرآنی20089252
229پژوهشنامه نقد ادب عربی20087349
230پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت23829575
231پژوهشنامه نهج البلاغه23455233
232پژوهشهای اجتماعی اسلامی10290117
233پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقه ای22517790
234پژوهشهای تولیدات دامی22518622
235پژوهشهای دانش زمین20088299
236پژوهشهای روانشناختی10199616
237پژوهشهای علوم تاریخی10262288
238پژوهشهای فلسفی كلامی17359791
239پژوهشهای قرآنی22519815
240پژوهشهای محیط زیست20089597
241پژوهشهای مشاوره20081634
242پژوهنده17351022
243پژوهه باستان سنجی24764647
244پوست و زیبایی20087470
245پیاورد سلامت17358132
246پیشرفت های حسابداری20089988
247تئاتر17350239
248تاریخ ادبیات20087349
249تاریخ اسلام20086431
250تاریخ اسلام در آینه پژوهش24234028
251تاریخ اسلام و ایران2008885X
252تاریخ ایران20087357
253تاریخ پزشكی20088620
254تاریخ روابط خارجی17352010
255تاریخ علم17350573
256تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی22520538
257تاریخ فلسفه20089589
258تاریخ نامه ایران بعد از اسلام2251757X
259تاریخ نگری و تاریخ نگاری20088841
260تاریخ و تمدن اسلامی17357071
261تاریخ و فرهنگ2228706X
262تاكسونومی و بیوسیستماتیك20088906
263تاملات فلسفی22285253
264تحقیق در علوم دندانپزشكی20084676
265تحقیق و توسعه مواد پر انرژی17354978
266تحقیقات اطلاع رسانی و كتابخانه های عمومی10277838
267تحقیقات آفات گیاهی23222409
268تحقیقات اقتصاد كشاورزی20086407
269تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران20084838
270تحقیقات بازاریابی نوین22287744
271تحقیقات بتن20084242
272تحقیقات تاریخ اجتماعی23830484
273تحقیقات تولیدات دامی22520872
274تحقیقات جغرافیایی10197052
275تحقیقات جنگل و صنوبر ایران17350883
276تحقیقات حسابداری و حسابرسی22518428
277تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران17350859
278تحقیقات دامپزشكی و فرآورده های بیولوژیك24235407
279تحقیقات ژنتیك و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران17350891
280تحقیقات سامانه ها و مكانیزاسیون كشاورزی24764612
281تحقیقات سیاسی بین المللی20087616
282تحقیقات علوم چوب و كاغذ ایران17350913
283تحقیقات علوم رفتاری17352029
284تحقیقات علوم قرآن و حدیث20082681
285تحقیقات غلات22520163
286تحقیقات فرهنگی ایران20081847
287تحقیقات كاربردی خاك24237116
288تحقیقات كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی10261338
289تحقیقات كلامی23453788
290تحقیقات كوشانی
291تحقیقات كیفی در علوم سلامت17354625
292تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران17350905
293تحقیقات مالی10248153
294تحقیقات مالی اسلامی22518290
295تحقیقات مدل سازی اقتصادی22286454
296تحقیقات مرتع و بیابان ایران17350875
297تحقیقات منابع آب ایران17352347
298تحقیقات موتور17355214
299تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهكشی24764000
300تحقیقات نظام سلامت17352363
301تحلیل فضایی مخاطرات محیطی24237892
302تدریس پژوهی24765686
303تربیت اسلامی17354536
304ترویج علم22519033
305تصویر سلامت20089058
306تعالی بالینی2322391X
307تعالی حقوقندارد
308تعامل انسان و اطلاعات24237418
309تعاون و كشاورزی20085370
310تعلیم و تربیت استثنایی17273145
311تفكر و كودك23830700
312تنش های محیطی در علوم زراعی22287604
313توانمندسازی كودكان استثناییندارد
314توسعه آبزی پروری23223545
315توسعه اجتماعی25383205
316توسعه آموزش جندی شاپور22516506
317توسعه آموزش در علوم پزشكی زنجان95212251
318توسعه تكنولوژی صنعتی1735336X
319توسعه كارآفرینی20082266
320توسعه محلی (روستایی شهری)20088981
321توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی17359389
322تولید گیاهان زراعی2008739X
323تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی22518517
324تولیدات دامی20096776
325تولیدات گیاهی25885979
326جاده1735062X
327جامعه پژوهی فرهنگی23830468
328جامعه شناسی آموزش و پرورش23221445
329جامعه شناسی تاریخی23221941
330جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام22520732
331جامعه شناسی كاربردی20085745
332جامعه شناسی نهادهای اجتماعی23830395
333جامعه شناسی هنر و ادبیات25385046
334جامعه، فرهنگ و رسانه23223855
335جاویدان خرد22518932
336جستارهای ادبی20087187
337جستارهای اقتصادی ایران17353300
338جستارهای تاریخی22517766
339جستارهای زبانی23223081
340جستارهای سیاسی معاصر23831294
341جستارهای فقهی و اصولی24767565
342جستارهای فلسفه دین23830778
343جستارهایی در فلسفه و كلام20089112
344جغرافیا7911124
345جغرافیا برنامه ریزی منطقه ای موسسه آموزش عالی قشم22286462
346جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای23452277
347جغرافیا و برنامه ریزی20088078
348جغرافیا و برنامه ریزی محیطی20085362
349جغرافیا و پایداری محیط23223197
350جغرافیا و توسعه17350735
351جغرافیا و توسعه فضای شهری25383531
352جغرافیا و توسعه ناحیه ای20081391
353جغرافیا و مخاطرات محیطی23221682
354جغرافیای اجتماعی شهری24235504
355جغرافیای سیاسی24763136
356جغرافیای طبیعی20085656
357جلوه هنر16079868
358جمعیت10271961
359جنگل و فرآورده های چوب20085052
360حدیث پژوهی20086547
361حدیث و اندیشه23223820
362حركت15633306
363حسابداری ارزشی و رفتاری24767166
364حسابداری سلامت22520473
365حسابداری مالی23452617
366حسابداری مدیریت22285938
367حفاظت زیست بوم گیاهان34622476
368حفاظت گیاهان20084749
369حفاظت منابع آب و خاك22517480
370حقوق اداری23831863
371حقوق اسلامی17353270
372حقوق پزشكی20084390
373حقوق تطبیقی24234656
374حقوق خصوصی2008840X
375حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
376حكمت اسرا23832916
377حكمت اسلامی24235105
378حكمت سینوی25385275
379حكمت صدرایی23221992
380حكمت معاصر23830689
381حكمت و فلسفه17353238
382حكومت اسلامی1561008X
383حیات17352215
384چاپ و نشر22516131
385چشم انداز مدیریت بازرگانی22516050
386چشم انداز مدیریت دولتی22516069
387چشم انداز مدیریت صنعتی22519874
388چشم انداز مدیریت مالی22519882
389خانواده و پژوهشندارد
390خردنامه صدرا15600874
391خشك بوم2008790X
392دانش آب و خاك20085133
393دانش بیماری شناسی گیاهی22519270
394دانش پیشگیری و مدیریت بحران23225955
395دانش حسابداری20088914
396دانش حسابداری مالی22518975
397دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت23225785
398دانش حقوق عمومی23831596
399دانش حقوق مدنی23221712
400دانش سرمایه گذاری23225777
401دانش سیاسی20080743
402دانش علف های هرز ایران17353548
403دانش كشاورزی1680242X
404دانش كشاورزی و تولید پایدار24764310
405دانش گیاه پزشكی ایران20084781
406دانش مالی تحلیل اوراق بهادار22516859
407دانش مدیریت38711019
408دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی15633314
409دانش و تندرستی1735577X
410دانش و توسعه20081456
411دانش و فناوری هوافضا23221070
412دانش های بومی ایران23456019
413دانشنامه حقوق اقتصادی23224177
414دانشور پزشكی31881028
415دریا فنون24236853
416دست آوردهای روان شناختی22286144
417دندانپزشكی كودكان ایران17358434
418دنیای میكروب ها20083068
419دنیای نانو24765945
420دو فصلنامه بلاغت كاربردی و نقد بلاغی24763209
421دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری23452196
422دو فصلنامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر24766305
423دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی23453761
424دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن كریم33272383
425دو فصلنامه حسابداری دولتی24234613
426دو فصلنامه روان شناسی ورزش26454092
427دو فصلنامه علمی - پژوهشی انسان پژوهی دینی22516042
428دو فصلنامه علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی90842251
429دو فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری25383930
430دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های زبانشناختی قرآن24233889
431دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای معرفت شناختی24234982
432دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی23454938
433دوفصلنامه پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده23224274
434دوفصلنامه علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا(س)20089384
435دوفصلنامه علمی - پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث25384260
436دوفصلنامه علوم ادبی‪24764175
437دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده22516654
438دوفصلنامه مطالعات پلیس زن17359317
439دوفصلنامه هیدروفیزیك24767131
440دولت پژوهی24762806
441دیابت و متابولیسم ایران23454008
442دین و ارتباطات22520252
443دین و سلامت23455268
444دین و سیاست فرهنگی24237124
445ذهن17350743
446رادار23454024
447راهبرد10283102
448راهبرد اجتماعی فرهنگی22517081
449راهبرد اقتصادی22520597
450راهبرد توسعه17352460
451راهبرد دفاعی17351723
452راهبرد فرهنگ20083696
453راهبرد مدیریت مالی23453214
454راهبردهای آموزش در علوم پزشكی23455284
455راهبردهای بازرگانی2345220X
456راهبردهای شناختی در یادگیری24237906
457راهبردهای كارآفرینی در كشاورزی25383426
458راهبردهای مدیریت در نظام سلامت24766879
459راهور17358280
460رایانش نرم و فناوری اطلاعات23831006
461رخساره های رسوبی2008787X
462رسانه10227180
463رسانه و فرهنگ2383062X
464رسانه های دیداری و شنیداری26454696
465رستنیها16084306
466رسوب شناسی كاربردی2322147X
467رشد فناوری17355486
468رشد و یادگیری حركتی ورزشی20089333
469رفاه اجتماعی17358191
470رفتار حركتی2538273X
471روابط خارجی20085419
472روان پرستاری23452501
473روان شناسی پیری24237647
474روان شناسی تحولی روان شناسان ایرانی1735305X
475روان شناسی سلامت دانشگاه پیام نور23221283
476روان شناسی كاربردی20084331
477روان شناسی مدرسه22520821
478روان شناسی و دین20081782
479روانشناسی افراد استثنایی22520031
480روانشناسی بالینی و شخصیت23452188
481روانشناسی خانواده24234060
482روانشناسی معاصر20081243
483رودكی: پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مركزیندارد
484روستا و توسعه15633322
485روش ها و مدل های روان شناختی22285516
486روش های هوشمند در صنعت برق23223871
487روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن22516565
488روشهای عددی در مهندسی22287698
489رویش روان شناسی2383353X
490رویكردهای نوین آموزشی24236780
491رویكردهای نوین در مدیریت ورزشی24233293
492رهیافت9026 1027
493رهیافت انقلاب اسلامی20083777
494رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث20089120
495رهیافتی نو در مدیریت آموزشی20086369
496ریاضی و جامعه23456493
497ریخته گری10283897
498زبان پژوهی20088833
499زبان شناخت20998002
500زبان فارسی و گویش های ایرانی24766585
501زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز22517979
502زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی24766925
503زبان و زبان شناسی23223847
504زراعت دیم ایران2345203X
505زراعت و فناوری زعفران23831529
506زمین شناسی اقتصادی20087306
507زمین شناسی كاربردی پیشرفته22517057
508زمین شناسی مهندسی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران22285245
509زمین شناسی نفت ایران22518738
510زن در توسعه و سیاست25383132
511زن در فرهنگ و هنر25383108
512زن و جامعه20088566
513زنان، مامایی و نازایی ایران16802993
514زیست شناسی ایران20089406
515زیست شناسی تكوینی2008629X
516زیست شناسی جانوری تجربی23222387
517زیست شناسی خاك23452536
518زیست شناسی دریا23221410
519زیست شناسی كاربردی16079884
520زیست شناسی گیاهی ایران20088264
521زیست شناسی میكروارگانیسم ها23225173
522زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس23222115
523زیست فناوری گیاهان زراعی22520783
524ژئوپلیتیك17354331
525ژئومكانیك نفت25384651
526ژنتیك نوین20084439
527سازه و فولاد1735515X
528سالمند1735806X
529سامانه های سطوح آبگیر باران24235970
530سامانه های غیرخطی در مهندسی برق23223146
531سبك زندگی اسلامی با محوریت سلامت23222166
532سبك شناسی نظم و نثر فارسی20082789
533سپهر سیاست56742538
534سخن تاریخندارد
535سد و نیروگاه برق آبی23225882
536سراج منیر22286616
537سرامیك ایران17353351
538سفینه17530689
539سلامت اجتماعی23833033
540سلامت جامعه23456248
541سلامت روان كودك24233552
542سلامت كار ایران17355133
543سلامت و مراقبت22286799
544سلول و بافت22287035
545سنجش از دور و Gis ایران20085966
546سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی22286063
547سنجش و ایمنی پرتو23225971
548سوخت و احتراق20083629
549سوخت و ساز و فعالیت ورزشی23222867
550سیاست جهانی23830123
551سیاست خارجی23829680
552سیاست علم و فناوری20080840
553سیاست گذاری اقتصادی20080131
554سیاست متعالیه23452676
555سیاست های راهبردی و كلان23452544
556سیاست های مالی و اقتصادی23453435
557سیاستگذاری عمومی25385577
558شریف10287167
559شعر پژوهی20088183
560شناخت اجتماعی23223782
561شناخت دانشگاه شهید بهشتی20087322
562شیعه پژوهی24234869
563شیعه شناسی17354722
564شیلات دانشگاه تهران20085729
565شیمی كاربردی17359457
566شیمی و مهندسی شیمی ایران10227768
567صفه8701673X
568صنایع الكترونیك16830857
569صنعت و توسعه فناوریندارد
570صنعت و دانشگاهندارد
571صوت و ارتعاش2345623X
572طب توانبخشی22518401
573طب جانباز20082622
574طب جنوب17354374
575طب كار22517189
576طب مكمل22285091
577طب و تزكیه16082397
578طب ورزشی دانشگاه تهران20089317
579طرح نو
580طلوع بهداشت17285127
581عرفان اسلامی20080514
582عصب روانشناسی24765023
583عصر آدینه25883291
584عصر برق25883828
585عقل و دین2588381x
586علم و تكنالوجی
587علم و مهندسی سرامیك23222352
588علوم آب و خاك24763594
589علوم انسانی دانشگاه الزهراء16079876
590علوم باغبانی20084730
591علوم باغبانی ایران2008482X
592علوم پیراپزشكی و توانبخشی23225238
593علوم تربیتی از دیدگاه اسلام24237396
594علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز20088817
595علوم ترویج و آموزش كشاورزی20081758
596علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران17357756
597علوم حدیث15610098
598علوم خاك و آب
599علوم دامی25886436
600علوم دامی ایران20084773
601علوم درمانگاهی دامپزشكی ایران24233633
602علوم رایانشیندارد
603علوم زمین خوارزمی24238058
604علوم زمین سازمان زمین شناسی كشور10237429
605علوم زیستی ورزشی20089325
606علوم سیاسی17350557
607علوم غذایی و تغذیه20080123
608علوم گیاهان زراعی ایران20084811
609علوم محیطی17351324
610علوم مراقبتی نظامی23834072
611علوم و تكنولوژی پلیمر10163255
612علوم و فناوری بذر ایران23222646
613علوم و فناوری جوشكاری ایران2476583X
614علوم و فناوری فضایی20085460
615علوم و فناوری كامپوزیت23833823
616علوم و فناوری نساجی21517162
617علوم و فنون بسته بندی22286675
618علوم و فنون زنبور عسل ایران24766666
619علوم و فنون شیلات23225513
620علوم و فنون كشت های گلخانه ای20089082
621علوم و فنون مرزی25384090
622علوم و فنون نقشه برداری2322102X
623علوم و مهندسی آب و فاضلاب25883941
624علوم و مهندسی آبخیزداری ایران20089554
625علوم و مهندسی آبیاری25885952
626علوم و مهندسی جداسازی20083963
627علوم و مهندسی خوردگی22516417
628علوم و مهندسی زلزله24766097
629علوم و مهندسی سطح20086717
630عمران مدرس20089449
631غرب شناسی بنیادی23830581
632فرآوری و نگهداری مواد غذایی24233544
633فرایند مدیریت و توسعه17350719
634فرآیند نو17356466
635فرآیند و كاركرد گیاهی23222727
636فرآیندهای نوین در مهندسی مواد24233226
637فرهنگ ایلامندارد
638فرهنگ در دانشگاه اسلامی2345573X
639فرهنگ رضوی23452560
640فرهنگ مشاوره و روان درمانی23456051
641فرهنگ و ادبیات عامه23454466
642فرهنگ و اندیشه ریاضی10226443
643فصل نامه آمایش محیط2008613X
644فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش كشاورزی17356652
645فصل نامه پژوهش های كاربردی روانشناختی22518126
646فصل نامه علمی - ترویجی انرژی های تجدیدپذیر و نو24234931
647فصل نامه علمی - ترویجی پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران25383345
648فصل نامه ی پردازش علائم و داده ها25384201
649فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری22517634
650فصلنامه اخلاق زیستی23452803
651فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی20084420
652فصلنامه ادبیات و زبان های محلی ایران زمین2345217
653فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد20084307
654فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)20085850
655فصلنامه اقتصاد و الگوسازی24765775
656فصلنامه اكوفیتوشیمی گیاهان دارویی23223235
657فصلنامه امنیت پژوهی (علمی - پژوهشی)17358671
658فصلنامه امنیت ملی
659فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار23223057
660فصلنامه آموزش مهندسی ایران16072316
661فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی24233277
662فصلنامه اندازه گیری تربیتی2252004X
663فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز22516123
664فصلنامه انسان و محیط زیست15625532
665فصلنامه آینده پژوهی دفاعی2588428X
666فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی2345492X
667فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای22516735
668فصلنامه بورس اوراق بهادار22285431
669فصلنامه بهداشت در عرصه51302322
670فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشكی24764841
671فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب24764213
672فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی23453583
673فصلنامه پژوهش حقوق عمومی23456116
674فصلنامه پژوهش حقوق كیفری23453575
675فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط24235202
676فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی20080166
677فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی10215107
678فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی10279024
679فصلنامه پژوهش های ادبیات تطبیقی23452366
680فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی17359367
681فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران17260728
682فصلنامه پژوهش های انتظام اجتماعی20086024
683فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش كشاورزی20085567
684فصلنامه پژوهش های حفاظتی - امنیتیندارد
685فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی17359252
686فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست23456140
687فصلنامه پژوهش های روستایی20087373
688فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی25382276
689فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی26455013
690فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی17359570
691فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی82548002
692فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی2382980X
693فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی23223340
694فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی1735210X
695فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)17356768
696فصلنامه پژوهشی توانبخشی25386247
697فصلنامه تازه های علوم شناختی15614174
698فصلنامه تعلیم و تربیت10174133
699فصلنامه توسعه سازمانی پلیس2383384X
700فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی20087845
701فصلنامه خانواده پژوهی17358482
702فصلنامه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت22287965
703فصلنامه خون10279520
704فصلنامه دانش حسابرسی16819691
705فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی22520007
706فصلنامه روان شناسی بالینی2008501X
707فصلنامه روان شناسی نظامی25885162
708فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی25383183
709فصلنامه روانشناسی شناختی23455780
710فصلنامه روش شناسی علوم انسانی16087070
711فصلنامه زمین شناسی ایران17357128
712فصلنامه سواد سلامت24764827
713فصلنامه سیاست17359678
714فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهراء (س)23832118
715فصلنامه علمی - پژوهشی آفاق امنیت23224347
716فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه نوین دینی20089481
717فصلنامه علمی - پژوهشی انقلاب اسلامی23222573
718فصلنامه علمی - پژوهشی آینه معرفت22518010
719فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)22287485
720فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی و بودجه22519092
721فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی23456523
722فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش نامه اخلاق22287264
723فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و توسعه جنگل24763551
724فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبی - قرآنی (دانشگاه اراك)23452234
725فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های اعتقادی - كلامی17359899
726فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشهای سیاسی جهان اسلام23222980
727فصلنامه علمی - پژوهشی قرآن و طب22516158
728فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامیندارد
729فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی17353832
730فصلنامه علمی - ترویجی اقتصاد و بانكداری اسلامیندارد
731فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل20086849
732فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل و امنیت3602322x
733فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات بین المللی پلیس22285008
734فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی23833637
735فصلنامه علمی پژوهش های سلامت محور24237639
736فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)25883860
737فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی17353262
738فصلنامه علمی پژوهشی اكوبیولوژی تالاب - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز2322214X
739فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی25383655
740فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی22285954
741فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج2008899X
742فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری17359724
743فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی74672588
744فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی17351162
745فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم23221887
746فصلنامه علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی تهران10235922
747فصلنامه علوم مدیریت ایران16807073
748فصلنامه علوم و تكنولوژی محیط زیست15634809
749فصلنامه علوم و فناوری دریا17355346
750فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات24766658
751فصلنامه علوم و فنون نظامی2008191X
752فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده20083998
753فصلنامه كودكان استثنایی16826612
754فصلنامه گیاهان دارویی16840240
755فصلنامه مدیریت نظامی17355699
756فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی20086121
757فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی20081626
758فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی17351626
759فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم20080042
760فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری32732345
761فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامیندارد
762فصلنامه مطالعات خاورمیانه15601986
763فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی20084897
764فصلنامه مطالعات راهبردی17350727
765فصلنامه مطالعات روابط بین الملل24234974
766فصلنامه مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران23452579
767فصلنامه مطالعات ساختار و كاركرد شهری23830832
768فصلنامه مطالعات شبه قاره20085710
769فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیك20084005
770فصلنامه مطالعات ملی كتابداری و سازماندهی اطلاعات5032252
771فصلنامه هنر زبان24766526
772فضای جغرافیایی1735322X
773فقه17353181
774فقه اهل بیت (ع)24765139
775فقه پزشكی20088620
776فقه مقارن23221976
777فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد20089139
778فقه و حقوق اسلامی22517553
779فقه و حقوق خانواده25385291
780فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران20088744
781فلسفه20081553
782فلسفه تربیت25382802
783فلسفه دین20087063
784فلسفه علم23830722
785فلسفه و كلام اسلامی20089422
786فن آوری زیستی در كشاورزی17357446
787فناوری آزمون های غیرمخربندارد
788فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانندارد
789فناوری آموزش23455462
790فنآوری تولیدات گیاهی17357446
791فناوری حمل و نقل55678222
792فناوریهای نوین غذایی24764787
793فنون ادبی20088027
794فیزیك كاربردی23454911
795فیزیولوژی گیاهان زراعی2008403X
796فیزیولوژی محیطی گیاهی76712423
797فیزیولوژی و بیوتكنولوژی آبزیان23453966
798فیزیولوژی و تكوین جانوری17359880
799فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی13241735
800فیزیولوژی ورزشی2322164X
801فیض10297855
802قبسات10294538
803قرآن پژوهی خاورشناسان23225084
804قرآن شناخت20081987
805قرآن فقه و حقوق اسلامیندارد
806قرآن و علم23225165
807قضاء : افغانستان
808كارآفرینی در كشاورزیندارد
809كارافن23829796
810كارآگاه1735272X
811كاوش نامه ادبیات تطبیقی22287639
812كاوش نامه زبان و ادبیات فارسی17359589
813كاوشهای مدیریت بازرگانی2008014
814كتاب قیم22516026
815كتابداری و اطلاع رسانی16809637
816كشاورزی بوم شناختی22516824
817كلام اسلامی23224592
818كنترل بیولوژیك آفات و بیماریهای گیاهی23222883
819كواترنری ایران24237108
820كومش16087046
821كهن نامه ادب پارسی23830603
822كیفیت و بهره وری صنعت برق ایران23222344
823كیمیای هنر22518630
824گردشگری شهری24236926
825گردشگری و توسعه24235075
826گفتمان نو : افغانستان
827گلجام20082738
828گنجینه اسناد10233652
829گوارش15607186
830گیاه پزشكی دانشگاه شهید چمران اهواز25885936
831لسان مبین23558002
832لیزر در پزشكی17353319
833ماشین بینایی و پردازش تصویر23831197
834ماشین های كشاورزی22286829
835ماهنامه علمی - ترویجی اكتشاف و تولید نفت و گاز25381652
836متافیزیك20088086
837متن پژوهی ادبی17351170
838متن شناسی ادب فارسی20085486
839مجلس و راهبرد23221860
840مجله آب و فاضلاب10245936
841مجله آبیاری و زهكشی ایران20087942
842مجله اخلاق پزشكی20084374
843مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها23452455
844مجله ارمغان دانش17286514
845مجله اطلاع رسانی پزشكی نوین24766720
846مجله اكوفیزیولوژی گیاهی20085958
847مجله آمایش جغرافیایی فضا22517421
848مجله آموزش عالی ایران20088000
849مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران10272704
850مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران23455748
851مجله انفورماتیك سلامت و زیست پزشكی24233870
852مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی16089359
853مجله بالینی پرستاری و مامائی23224703
854مجله بلورشناسی و كانی شناسی ایران17263689
855مجله بوم شناسی آبزیان27512322
856مجله به زراعی نهال و بذر20086946
857مجله به نژادی نهال و بذر20086954
858مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری16800192
859مجله بیوتكنولوژی كشاورزی22286705
860مجله پزشكی ارومیه10273727
861مجله پزشكی بالینی ابن سینا10254285
862مجله پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تبریز16085671
863مجله پژوهش آب ایران20081235
864مجله پژوهش در علوم توانبخشی17357519
865مجله پژوهش سلامت24764930
866مجله پژوهش علف های هرز20086563
867مجله پژوهش فیزیك ایران16826957
868مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی23222514
869مجله پژوهش های پنبه ایران23455306
870مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام23452099
871مجله پژوهش های راهبردی در علوم كشاورزی و منابع طبیعی24234745
872مجله پژوهش های عمران و محیط زیست2476406X
873مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران)23832614
874مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی23452986
875مجله پژوهشهای حقوقی16829220
876مجله پژوهشهای سلولی و ملكولی (مجله زیست شناسی ایران)23832738
877مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)23832592
878مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان1684372X
879مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان16843711
880مجله تحقیق در عملیات در كاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان22517286
881مجله تحقیقات آب و خاك ایران2008479X
882مجله تحقیقات اقتصادی398969
883مجله تحقیقات حقوقی10240772
884مجله تحقیقات دامپزشكی دانشگاه تهران20082525
885مجله تحقیقات مهندسی كشاورزی17355672
886مجله تحقیقات نظام سلامت حكیم23833742
887مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی20087314
888مجله جامعه شناسی ایران17351901
889مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران17352967
890مجله جنگل ایران24234435
891مجله جهانی رسانه20080468
892مجله حقوقی بین المللی2251614X
893مجله حقوقی دادگستری17354358
894مجله چشم پزشكی بینا10266399
895مجله چغندرقند17350670
896مجله دامپزشكی ایران17356873
897مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان16801342
898مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران10262288
899مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد17351596
900مجله دانشكده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی17357586
901مجله دانشكده پرستاری و مامایی ارومیه20086326
902مجله دانشكده پزشكی اصفهان10277595
903مجله دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران16831764
904مجله دانشكده پزشكی مشهد17354013
905مجله دانشكده دندانپزشكی اصفهان1735255X
906مجله دانشكده دندانپزشكی مشهد15609286
907مجله دانشكده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان17356482
908مجله دانشكده علوم انسانی دانشگاه سمنان1735689X
909مجله دانشكده علوم پزشكی نیشابور23833203
910مجله دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار16067487
911مجله دانشكده فنی دانشگاه تبریز10298568
912مجله دانشگاه علوم پزشكی اراك17355338
913مجله دانشگاه علوم پزشكی اردبیل22287280
914مجله دانشگاه علوم پزشكی بابل15614107
915مجله دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه25382845
916مجله دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی20088701
917مجله دانشگاه علوم پزشكی رازی22287043
918مجله دانشگاه علوم پزشكی شهركرد17351448
919مجله دانشگاه علوم پزشكی فسا22285105
920مجله دانشگاه علوم پزشكی قم17357799
921مجله دانشگاه علوم پزشكی گیلان20084048
922مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران17359260
923مجله دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد22285741
924مجله دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران1024641X
925مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشكی23832185
926مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران28351025
927مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران17354315
928مجله روانشناسی16808436
929مجله روانشناسی و روان پزشكی شناخت24762962
930مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی1735739X
931مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد20087217
932مجله زبانشناسی و گویش های خراسان20087233
933مجله زیست پزشكی جرجانی23456108
934مجله ژئوفیزیك ایران20080336
935مجله سلامت و بهداشت23829710
936مجله سلامت و محیط زیست20082029
937مجله سیاست دفاعی10255087
938مجله صنایع چوب و كاغذ ایران20089066
939مجله صنعت لاستیك ایران15630633
940مجله طب انتظامی22286241
941مجله طب پیشگیری24767182
942مجله طب نظامی17351537
943مجله علم سنجی كاسپین47102423
944مجله علمی - پژوهشی الكترومغناطیس كاربردیندارد
945مجله علمی - پژوهشی پدافند الكترونیكی و سایبری23224347
946مجله علمی - پژوهشی علوم و فناوری های پدافند نوین22285865
947مجله علمی پزشكی جندی شاپور2252052X
948مجله علمی پزشكی قانونی ایران10271457
949مجله علمی دانشكده پرستاری و مامایی همدان20082800
950مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی ایلام15634728
951مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی بیرجند16072197
952مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان17353165
953مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی كردستان1560652X
954مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی گرگان15624765
955مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان16069366
956مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین15613666
957مجله علمی سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران15621073
958مجله علمی شیلات ایران10261354
959مجله علمی كشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز2543648
960مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد20081383
961مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز10208576
962مجله علوم آماری17358183
963مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین ع2008093X
964مجله علوم پزشكی پارس20087993
965مجله علوم پزشكی صدرا23224339
966مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز15614131
967مجله علوم دانشگاه تهران10581016
968مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهوازندارد
969مجله علوم روانشناختی17357462
970مجله علوم زراعی ایران15625540
971مجله علوم كشاورزی ایران10175652
972مجله علوم كشاورزی و منابع طبیعی10283099
973مجله علوم و صنایع غذایی20088787
974مجله علوم و صنایع كشاورزی10294791
975مجله علوم و فنون باغبانی ایران16807154
976مجله علوم و فنون دریایی20088965
977مجله علوم و فنون هسته ای17351871
978مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران16834844
979مجله فیزیك زمین و فضا2538371x
980مجله كشاورزی15625524
981مجله كنترل20088345
982مجله مدیریت صنعتی دانشكده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج20089007
983مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی یزد22517065
984مجله مطالعات اجتماعی ایران20083653
985مجله مطالعات ایرانی17350700
986مجله منابع طبیعی ایران10251316
987مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز20087799
988مجله مهندسی بهداشت حرفه ای2383336X
989مجله مهندسی بیوسیستم ایران20084803
990مجله مهندسی شیمی ایران17355400
991مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز20087918
992مجله مهندسی مكانیك دانشگاه تبریز22285148
993مجله ی بررسی های آمار رسمی ایران20085214
994مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری2322309X
995محاسبات نرم23223707
996محیط زیست جانوری42182008
997محیط زیست و توسعه2008921X
998محیط شناسی10258620
999مخاطرات محیط طبیعی63532345
1000مددكاری اجتماعی1735451x
1001مدرس علوم انسانی16059689
1002مدل سازی پیشرفته ریاضی22518088
1003مدل سازی در مهندسی20084854
1004مدلسازی اقتصاد سنجی2345654X
1005مدلسازی اقتصادی17359910
1006مدیریت آب در كشاورزی24764531
1007مدیریت آب و آبیاری22516298
1008مدیریت اراضی23456205
1009مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی23455578
1010مدیریت ارتقای سلامت22518614
1011مدیریت استاندارد و كیفیت23453311
1012مدیریت اسلامی22516980
1013مدیریت اطلاعات17358418
1014مدیریت اطلاعات سلامت17357853
1015مدیریت بازرگانی20085907
1016مدیریت بحران23453915
1017مدیریت بر آموزش سازمان ها23221429
1018مدیریت برند32222345
1019مدیریت بهداشت و درمان24763012
1020مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز20088736
1021مدیریت بیابان24763721
1022مدیریت پرستاری26454785
1023مدیریت توسعه فناوری20085060
1024مدیریت تولید و عملیات22516409
1025مدیریت خاك و تولید پایدار23221267
1026مدیریت دارایی و تامین مالی23831170
1027مدیریت در دانشگاه اسلامی23455713
1028مدیریت دولتی دانشگاه تهران20085877
1029مدیریت زنجیره تامین20089198
1030مدیریت سازمان های دولتی2322522X
1031مدیریت سرمایه اجتماعی24236071
1032مدیریت سلامت20081227
1033مدیریت شهری16072227
1034مدیریت صنعتی دانشگاه تهران20085885
1035مدیریت فردا22286047
1036مدیریت فرهنگ سازمانی17356571
1037مدیریت فناوری اطلاعات20085893
1038مدیریت مدرسه24764760
1039مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت22518886
1040مدیریت منابع انسانی در ورزش‪23831499
1041مدیریت نوآوری23225386
1042مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی24235261
1043مدیریت و توسعه1735465X
1044مدیریت و توسعه ورزش23224800
1045مدیریت ورزشی20089341
1046مرتع20080891
1047مرمت و معماری ایران23453850
1048مسائل اجتماعی ایران24766933
1049مسائل كاربردی تعلیم و تربیت اسلامی25883151
1050مسكن و محیط روستا20084994
1051مشاوره كاربردی22517243
1052مشرق موعود24237663
1053مشكوة16838033
1054مصالح و سازه های بتنی25385828
1055مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان25382926
1056مطالعات اجتماعی گردشگری96642382
1057مطالعات ادبیات تطبیقی25385690
1058مطالعات ادبیات كودك20088647
1059مطالعات اسلام و روانشناسیندارد
1060مطالعات اسلامی10104992
1061مطالعات آسیای مركزی و قفقاز23223766
1062مطالعات اقتصاد اسلامی20084102
1063مطالعات اقتصادی كاربردی ایران23222530
1064مطالعات آموزش و یادگیری22285075
1065مطالعات آموزشی و آموزشگاهی83202251
1066مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی24762865
1067مطالعات انقلاب اسلامی20085834
1068مطالعات اوراسیای مركزی20080867
1069مطالعات باستان شناسی10262288
1070مطالعات برنامه درسی17354986
1071مطالعات برنامه درسی آموزش عالی25382241
1072مطالعات برنامه ریزی آموزشی23453133
1073مطالعات برنامه ریزی سكونتگاههای انسانی25355968
1074مطالعات بین المللی17352045
1075مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی24234621
1076مطالعات پژوهشی راهور23223529
1077مطالعات تاریخ اسلام22286713
1078مطالعات تاریخ فرهنگی20089945
1079مطالعات تاریخی جنگ25887033
1080مطالعات تاریخی جهان اسلامندارد
1081مطالعات تجربی حسابداری مالی17351138
1082مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد16082842
1083مطالعات ترجمه17350212
1084مطالعات ترجمه قرآن و حدیث24233757
1085مطالعات تطبیقی هنر23453842
1086مطالعات تفسیری22287256
1087مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی22520678
1088مطالعات توسعه اجتماعی ایران22520686
1089مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی23223367
1090مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران10102809
1091مطالعات جغرافیایی مناطق خشك22287167
1092مطالعات جنسیت و خانواده25381938
1093مطالعات حسابداری و حسابرسی22520864
1094مطالعات حقوق انرژی25383140
1095مطالعات حقوق تطبیقی1735496X
1096مطالعات حقوق خصوصی25885618
1097مطالعات حقوق عمومی24238120
1098مطالعات حقوق كیفری و جرم شناسی17358175
1099مطالعات حقوقی20087926
1100مطالعات حقوقی : افغانستان
1101مطالعات در دنیای رنگ22517278
1102مطالعات دفاع مقدس
1103مطالعات راهبردی بسیج1735501X
1104مطالعات راهبردی زنان20082827
1105مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی10361522
1106مطالعات راهبردی ورزش و جوانان1735224X
1107مطالعات رسانه های نوین25382209
1108مطالعات رفتار سازمانی23221518
1109مطالعات روان شناختی17353386
1110مطالعات روان شناسی ورزشی29782345
1111مطالعات روانشناسی بالینی32223189
1112مطالعات روانشناسی تربیتی22286683
1113مطالعات زبان و ترجمه52022228
1114مطالعات زبانی بلاغی20089570
1115مطالعات زن و خانواده20089384
1116مطالعات سیاسی جهان اسلام22520929
1117مطالعات شهر ایرانی اسلامی2228639X
1118مطالعات شهری23222875
1119مطالعات طب ورزشی23221658
1120مطالعات عرفانی20086555
1121مطالعات علوم محیط زیست25886851
1122مطالعات فرهنگ ارتباطات20088760
1123مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان17358256
1124مطالعات فرهنگی و ارتباطات20085575
1125مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق28112345
1126مطالعات فقه و حقوق اسلامی20087012
1127مطالعات فهم حدیث3895 2588
1128مطالعات قدرت نرم23225580
1129مطالعات قرآن و حدیث20083211
1130مطالعات قرآنی25385917
1131مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامیX2588414
1132مطالعات كاربردی علوم زیستی در ورزش23830182
1133مطالعات كتابداری و علم اطلاعات20085222
1134مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی23829672
1135مطالعات مدیریت بهبود و تحول22518037
1136مطالعات مدیریت راهبردی22286853
1137مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش23831758
1138مطالعات مدیریت صنعتی13751138
1139مطالعات مدیریت گردشگری23223294
1140مطالعات مدیریت ورزشی17357314
1141مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی23225246
1142مطالعات معماری ایران22520635
1143مطالعات ملی1735059X
1144مطالعات منابع انسانیندارد
1145مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی20084641
1146مطالعات میان فرهنگی17358663
1147مطالعات ناتوانی23222840
1148مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران23225254
1149مطالعات و سیاستهای اقتصادی24234648
1150مطالعات هنر اسلامی1735708X
1151معارف عقلی20082126
1152معارف منطقی
1153معرفت10236015
1154معرفت اخلاقی20087160
1155معرفت ادیان20088116
1156معرفت اقتصاد اسلامی20088515
1157معرفت سیاسی20084366
1158معرفت فرهنگی اجتماعی20088582
1159معرفت فلسفی17354545
1160معرفت كلامی20088876
1161معماری و شهرسازی آرمان شهر20085079
1162مقالات و بررسیها10104968
1163مكانیك سازه ها و شاره ها22519475
1164مكانیك سیالات و آیرودینامیك23223278
1165مكانیك هوافضا16095707
1166منابع انسانی ناجا2008904X
1167منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات24763047
1168منطق پژوهی23830670
1169منظر20087446
1170مواد پر انرژی17353629
1171مواد پیشرفته در مهندسی10252851
1172مواد پیشرفته و پوشش های نوین23221356
1173مواد نوین22285946
1174مواد و فناوری های پیشرفته20084269
1175مهار زیستی در گیاه پزشكی23224223
1176مهارت آموزی23452021
1177مهندسی آبیاری و آب22517359
1178مهندسی اكوسیستم بیابان25386336
1179مهندسی برق و الكترونیك ایران17357152
1180مهندسی برق و مهندسی كامپیوتر ایران16823745
1181مهندسی بهداشت محیط23833211
1182مهندسی پزشكی زیستی20085869
1183مهندسی ترافیك23221143
1184مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی23223111
1185مهندسی حمل و نقل20086598
1186مهندسی دریا17357608
1187مهندسی زراعی25885944
1188مهندسی زیرساخت های حمل و نقل24235350
1189مهندسی ژنتیك و ایمنی زیستی25885073
1190مهندسی سازه و ساخت24763977
1191مهندسی شناورهای تندرو24233668
1192مهندسی صنایع و مدیریت شریف10287167
1193مهندسی عمران امیركبیر20086040
1194مهندسی عمران شریف10287167
1195مهندسی فناوری اطلاعات مكانی20089635
1196مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار22519165
1197مهندسی متالورژی15631745
1198مهندسی معدن17357616
1199مهندسی مكانیك16059719
1200مهندسی مكانیك امیركبیر20086032
1201مهندسی مكانیك شریف10287167
1202مهندسی مكانیك مدرس10275940
1203مهندسی منابع آب20086377
1204مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مكانی22285628
1205مهندسی و مدیریت آبخیز22519300
1206مهندسی و مدیریت انرژی22518061
1207مهندسی و مدیریت كیفیت23221305
1208مهندسی هوانوردی17359449
1209میقات حجندارد
1210میكروب شناسی پزشكی ایران17358612
1211میكروب شناسی مواد غذایی2345539X
1212میكروبیولوژی دامپزشكی22518851
1213میكروبیولوژی كاربردی در صنایع غذایی24763403
1214ناتوانی های یادگیری22518673
1215نامه آموزش عالی20084617
1216نامه انجمن جمعیت شناسی ایران20083742
1217نامه انسان شناسی13752096
1218نامه علوم اجتماعی10102809
1219نامه فرهنگستان10250832
1220نامه معماری و شهرسازی20082649
1221نامه مفید99381027
1222نامه هنرهای تجسمی و كاربردی20082649
1223نامه هنرهای نمایشی و موسیقی20082649
1224نامه ی انجمن حشره شناسی ایران2599996
1225نانو مواد20086156
1226نثر پژوهی ادب فارسی17272106
1227نشاء علمX8003539
1228نشریه آب و توسعه پایدار24235474
1229نشریه آب و خاك20084757
1230نشریه ادبیات پایداری20086881
1231نشریه ادبیات تطبیقی20086512
1232نشریه اقتصاد و توسعه كشاورزی20084722
1233نشریه انرژی ایران10283706
1234نشریه بوم شناسی كشاورزی20087713
1235نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید20084870
1236نشریه پرستاری ایران20085923
1237نشریه پرستاری قلب و عروق22518983
1238نشریه پژوهش آب در كشاورزی22287140
1239نشریه پژوهش در نشخواركنندگان23454253
1240نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری22285229
1241نشریه پژوهش های اقلیم شناسی22285040
1242نشریه پژوهش های تولید گیاهی23222050
1243نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاك23222069
1244نشریه پژوهش های خاك (علوم خاك و آب)22287124
1245نشریه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی22520740
1246نشریه پژوهش های ژئوفیزیك كاربردی24765007
1247نشریه پژوهش های صنایع غذایی2008515X
1248نشریه پژوهش های علوم دامی20085125
1249نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل23222077
1250نشریه پژوهش های كاربردی در شیمی (Jarc)17359937
1251نشریه پژوهش های كاربردی زراعی24235423
1252نشریه پژوهش های ماهی شناسی كاربردی24236349
1253نشریه پژوهش های مكانیك ماشین های كشاورزی23456906
1254نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید23452250
1255نشریه پژوهشهای زراعی ایران20081472
1256نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران20083106
1257نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران17354161
1258نشریه پژوهشی مهندسی مكانیك ایران16059727
1259نشریه تحقیقات كاربردی علوم جغرافیایی22287736
1260نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری26454777
1261نشریه جراحی ایران17354099
1262نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز10237976
1263نشریه دانشكده فنی دانشگاه تهران10260803
1264نشریه دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد30801020
1265نشریه دانشگاه علوم پزشكی البرز23223839
1266نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی22286837
1267نشریه علمی - پژوهشی اكوفیزیولوژی گیاهان زراعی25381822
1268نشریه علمی - پژوهشی آموزش و ارزشیابی23456299
1269نشریه علمی - پژوهشی برنامه ریزی توسعه كالبدی23224118
1270نشریه علمی - پژوهشی معماری و شهرسازی ایران2228589X
1271نشریه علوم حركتی و ورزشندارد
1272نشریه علوم دانشگاه خوارزمی22286861
1273نشریه علوم كاربردی و محاسباتی در مكانیك2008918X
1274نشریه علوم و فناوری رنگ17358779
1275نشریه محیط زیست طبیعی20087764
1276نشریه مرتع و آبخیزداری50442008
1277نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران24236896
1278نشریه مهندسی عمران فردوسی20087454
1279نشریه مهندسی متالورژی و مواد20087462
1280نشریه مهندسی منابع معدنی25385143
1281نشریه هواشناسی كشاورزی23453419
1282نظارت و بازرسی17359554
1283نظریه های اجتماعی متفكران مسلمانندارد
1284نظریه های كاربردی اقتصاد24236578
1285نقد ادب معاصر عربی23225068
1286نقد ادبی1735000X
1287نقد زبان و ادبیات خارجی20087330
1288نقد و نظر10268952
1289نقد و نظریه ادبی74767387
1290نقش جهان23224991
1291نگارینه هنر اسلامی23829885
1292نگرش های نو در جغرافیای انسانی22516697
1293نگره17354560
1294نوآوری در علوم و فناوری غذایی22516476
1295نوآوری و ارزش آفرینیندارد
1296نوآوری های آموزشی17351235
1297نوید نو10299556
1298نهال و بذر15625494
1299نیوار17350565
1300ورزش و علوم زیست حركتی2228723X
1301هستی و شناخت10279938
1302هنرهای زیبا10259570
1303هنرهای زیبا : افغانستان
1304هنرهای زیبا معماری و شهرسازی22286020
1305هنرهای زیبا هنرهای تجسمی22286039
1306هنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی22286012
1307هوش محاسباتی در مهندسی برق22516530
1308هویت شهر17359562
1309هیدروژئومورفولوژی23833254
1310هیدرولیك23454237
1311یافته15630773
1312یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی23224096
1313یافته های نوین در علوم زیستی24236330
1314یافته های نوین زمین شناسی كاربردی22285873

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

اشتراک در خبرنامه

دانشنامه – دانش واژه های اخیر

  • بتن سبک 

    بتن سبک (به انگلیسی: Light Density Concrete) که در ساخت آن به جای شن و ماسه سیلیسی، از دانه‌های متخلخل…

  • بتن سنگین 

    بتن سنگین (به انگلیسی: Heavy Density Concrete) از جمله بتن‌هایی است که کاربرد ویژه دارد. این بتن جهت کاربری در…

  • برش پایه 

    برش پایه (به انگلیسی: Base Shear) عبارت است از مقدار کل نیروی جانبی و یا برش طرح در تراز پایه…

عضویت در کانال تلگرام

مجوزهای دیجیتال

logo-samandehi